Informácie pre členov Urbáru Dubnica nad Váhom

Pozývame svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 2. marca 2024 o 13,30 hodine vo veľkej sále Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

pdf Pozvánka a splnomocnenie na stiahnutie v pdf formáte.Pri príležitosti 30. výročia obnovenia existencie Urbárskej obce Dubnica nad Váhom bola vydaná brožúra o jej histórii a súčasnosti:

pdf A5 brozura urbar dubnica 2023 na stiahnutie v pdf formáte.Právny základ existencie Urbárskej obce, počet členov

  Urbárske spoločenstvá majú svoje korene v 19.storočí, keď na základe urbárskeho patentu cisára Františka I. bolo priznané bývalým poddaným vlastnícke právo k pôde, ktorú mali do tých čias iba v držbe s tým, že postupným vývojom a skutočnými hospodárskymi potrebami prešli polia do výlučného vlastníctva jednotlivých osôb, avšak lesy a pasienky zostali v spoločnom vlastníctve komunít jednotlivých obcí. Potreba zákonne ošetriť tento druh vlastníctva vyústila do prijatia uhorských zákonných článkov č.XIX/1898 a X/1913, ktoré upravovali zásady hospodárenia a štátnej správy spoločne užívaných lesov, hôľ a pasienkov. Podľa týchto zákonných noriem prakticky prebiehala činnosť týchto spoločenstiev aj v časoch ČSR a vojnového Slovenského štátu a to až do konca 50.rokov 20.storočia, kedy boli tieto spoločenstvá zrušené a ich lesy prešli do užívania Štátnych lesov a pasienky do vlastníctva vznikajúcich JRD.
  Po roku 1989 bola činnosť týchto spoločenstiev obnovená aj napriek tomu, že neexistoval špeciálny zákon upravujúci ich postavenie, čo si vynútilo prijatie zákona č.181/1995 Z.z o pozemkových spoločenstvách, ktorý umožnil vznik, a hospodársku činnosť pozemkových spoločenstiev pri rešpektovaní základnej podmienky, ktorou je existencia spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti ako základného predpokladu pre naplnenie vlastníckych práv a sociálnych potrieb jej vlastníkov a tiež verejných záujmov súvisiacich s obhospodarovaním lesov a ich trvalo udržateľným využívaním.
  Takto bola obnovená aj existencia Urbárskej obce v Dubnici n/V a to na základe rozhodnutia ustanovujúceho valného zhromaždenia, ktoré sa zišlo 14.2.1992. Na valnom zhromaždení konanom 20.1.1996 bola Urbárska obec pretransformovaná na pozemkové spoločenstvo podľa zákona č.181/1995 Z.z. a na valnom zhromaždení konanom dňa 15.2.2014 boli schválením novej zmluvy o spoločenstve právne pomery Urbárskej obce prispôsobené zákonu č.97/2013 Z.z.o pozemkových spoločenstvách a na tomto základe existuje dodnes.
  V priebehu týchto rokov bola postupne vykonávaná identifikácia majetku Urbárskej obce a jej členov tak, že k 31.12.2017 má naše spoločenstvo celkom 521 členov, ktorí vlastnia spoločnú nehnuteľnosť evidovanú Správou katastra v Ilave.

Podmienky dodávky dreva pre členov Urbárskej obce

Pre členov Urbárskej obce sa uskutočňujú dodávky palivového dreva a dreva úžitkového(stavebného).
Dodávky palivového dreva sa uskutočňujú bez ohľadu na výšku majetkového podielu v prípade, že požiadavky na jeho dodávku neprekročia ťažbové možnosti v danom roku. V prípade, že požiadavky členov prekročia možnosti vyplývajúce z plánovanej ťažby, výbor Urbárskej obce je oprávnený vykonať úpravu požiadaviek jednotlivých členov na základe výšky ich majetkového podielu v Urbárskej obci.
Dodávky úžitkového dreva sú viazané na výšku majetkového podielu členov, pričom podrobnosti týchto dodávok sú stanovené v organizačnom predpise Urbárskej obce č.2-01z roku 1996.
Požiadavky na dodávku dreva je potrebné doručiť výboru Urbárskej obce do 31.3. bežného roka.


Cenník dreva

Druh dreva Jednotka Cena €/m3
Drevo palivové, samovýroba */** m3 12,00
Guľatina, samovýroba, člen Urbárskej obce,odber nad nárok pripadajúci na majetkový podiel */** m3 42,00
Haluzina, samovýroba* m3 2,00

* V prípade odberu dreva zrezaného a priblíženého k odvoznej ceste sa k cene pripočítajú náklady na zrezanie, priblíženie a manipuláciu dreva.

** Cena guľatiny dodávanej cudzím odberateľom na základe zmlúv je stanovená na základe výberového konania podľa aktuálnej situácie na trhu s drevom.

Postup pri usporiadaní vlastníctva po zomrelom členovi Urbárskej obce

 1. Podiely na spoločnom majetku Urbárskej obce je nutné majetkoprávne usporiadať na základe dedičského konania.
 2. Po smrti člena Urbárskej obce sú jeho pozostalí, ako oprávnené osoby z hľadiska dedenia jeho majetku, v priebehu niekoľkých týždňov vyzvaní príslušným notárom, povereným Okresným súdom, na predbežné prerokovanie dedičstva po zomrelom členovi Urbárskej obce.
 3. Na tomto prerokovaní sú identifikované všetky oprávnené osoby z hľadiska dedičských nárokov a tiež je identifikovaný hnuteľný a nehnuteľný majetok zomrelého.
 4. Z hľadiska podielov na majetku Urbárskej obce je nutné aby niektorý z pozostalých pred týmto rokovaním u notára navštívil kanceláriu Urbárskej obce, kde mu bude vydaný výkaz podielov na spoločnom majetku Urbárskej obce, ktorý obsahuje kompletný súpis podielov, ktoré sú na jednotlivých listoch vlastníctva zapísané na zomrelého člena Urbárskej obce.
 5. Výkaz obsahuje okrem súpisu majetku aj celkovú výmeru pozemkov pripadajúcu na jeho podiel a zároveň upozornenie pre notára a dedičov, či je možné tento podiel z hľadiska jeho veľkosti deliť medzi viacerých dedičov s ohľadom na ustanovenie zákona č.181/1995 Z.z., ktoré umožňuje delenie podielov iba v prípade, že delením nevzniknú pozemky o výmere menšej ako 2000 m2.
 6. Tento výkaz pozostalý odovzdá pri dedičskom konaní notárovi tak, aby dedenie podielov na majetku Urbárskej obce bolo úplné.
 7. Po prebehnutí dedičského konania je povinný nadobúdateľ podielov do 30 dní od právoplatnosti osvedčenia o dedičstve doručiť jeho kópiu výboru Urbárskej obce tak, aby tento mohol vykonať na jeho základe potrebné zmeny v evidencii členov Urbárskej obce.

Prevod vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti

Pri prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti Urbárskej obce sa postupuje podľa ustanovení zákona č.97/2013 Z.z., §9, ods.7.

Akýkoľvek prevod alebo zámer prevodu je potrebné konzultovať s výborom Urbárskej obce, ktorý zabezpečí všetky administratívne úkony, ktoré sú s týmto prevodom spojené


Informácia o nájme pozemkov pod skládku TKO v lokalite Lúštek

Informácia pre vlastníkov pozemkov v oblasti Dialne doliny, Kalvária

(Táto oblasť nie je v správe Urbáru Dubnica).