Možnosti usporiadania užívacích práv k pozemkom v oblasti Dialne doliny, Kalvária.

Celkove je v tejto oblasti 116 parciel o výmere 36,4332 hektára.
Bližšie údaje o výmerách, vlastníkoch, druhoch pozemkov a listoch vlastníctva jednotlivých pozemkov sú uvedené v priloženom zozname.

pdf Prehľad pozemkov a ich vlastníctva na stiahnutie v pdf formáte.


Pri parcelách u ktorých je počet spoluvlastníkov väčší ako 10 z dôvodov prehľadnosti údajov týchto neuvádzame s tým, že ich je možné nájsť na príslušnom liste vlastníctva, ktorý je možné vyhľadať na internetovej stránke katastrálneho úradu (http://www.katasterportal.sk). Z údajov zoznamu vyplýva, že sa v ňom nachádzajú aj vlastníci, ktorí zomreli a ich vlastníctvo nebolo predmetom dedičského konania(Pavlíková Anna, Huňová Eva, Obetko Jozef,....) a toto vlastníctvo je potrebné usporiadať na základe dodatočného dedičského konania.
Všetky tieto pozemky v súčasnosti užívajú Lesy SR, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica.


Tieto pozemky sú z hľadiska ich vlastníctva rozdelené takto:

Druh vlastníctva Počet parciel Výmera -ha
Štátne (v správe ŠL, SPF) 41 11,7891
Súkromné 21 6.5862
Zmiešané 54 18,0579
Spolu: 116 36,4332

Pre usporiadanie užívacích práv k parcelám pri ktorých je čiastočne, alebo vcelku vlastníkom súkromná osoba je možné postupovať niektorým z nasledovných postupov:

1. Samostatné užívanie pozemku

Samostatne užívať lesný pozemok je v tomto prípade možné iba v prípade parciel, ktorých je výlučným vlastníkom súkromná osoba a pozemok má výmeru, ktorá umožňuje jeho reálne obhospodarovanie (spravidla nad 0,5 hektára). V tomto prípade je nutné písomne požiadať Lesy SR,š.p., odštepný závod Považská Bystrica o odovzdanie užívacích práv k uvedenému pozemku. K žiadosti je potrebné doložiť:
•  Doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva).
•  Identifikáciu pozemku v teréne na základe obnovy historických hraníc (ak existujú), alebo na základe geometrického plánu resp. náčrtu.
Odovzdanie užívacích práv k pozemku sa uskutoční písomným protokolom s tým, že doterajší užívateľ je vlastníkovi povinný odovzdať všetky doklady o vykonaných činnostiach na tomto pozemku, výpis z Programu starostlivosti o les vzťahujúci sa na tento pozemok a vlastník musí zabezpečiť obhospodarovanie tohto lesného pozemku prostredníctvom odborného lesného hospodára.

2. Prenájom pozemku

V prípade, keď je súkromná osoba iba podielovým spoluvlastníkom pozemku a spoluvlastníkom je štát (čo je väčšina pozemkov v tejto oblasti) nie je možné odovzdanie užívacích práv tomuto spoluvlastníkovi, pretože tomu by muselo predchádzať reálne rozdelenie danej parcely, čo je v praxi len ťažko uskutočniteľné. V tomto prípade je pre spoluvlastníka výhodnejšie ponúknuť podniku Lesy SR, š.p., odštepný závod Považská Bystrica prenájom tohto podielu a to písomnou formou a k ponuke treba priložiť doklad o vlastníctve. Lesy SR, š.p. majú v tomto prípade povinnosť vyhotoviť návrh nájomnej zmluvy a zaslať ho k podpisu spoluvlastníkovi pozemku.

3. Vytvorenie pozemkového spoločenstva

V súčasnosti sa nachádza v schvaľovacom procese nový zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý by mal platiť od 1.4.2013.Na základe tohto zákona bude možné vytvárať pozemkové spoločenstvá aj na iných ako urbárskych spoločných nehnuteľnostiach tým, že sa vytvoria tzv. spoločne obhospodarované nehnuteľnosti a na ich užívaní sa podieľajú všetci spoluvlastníci v pomere veľkostí ich majetkových podielov. Tento postup však bude možné uplatňovať až po schválení a nadobudnutí účinnosti tohto zákona.


Návrat na Web stránky Urbáru