Základné informácie o Urbári Dubnica nad Váhom

Lesy Urbárskej obce

Lesy a ostatné pozemky Urbárskej obce sa nachádzajú v juhozápadnej časti Strážovských vrchov v  povodí potoka Dubnička, Malokolačanského a Veľkokolačanského potoka a čiastočne aj v povodí Tepličky. Ležia v nadmorskej výške od 240 do 699 m.n.m.
V prevažnej miere sa tu vyskytujú pôvodné lesy listnaté a iba v menšej miere umelo vypestované lesy ihličnaté. Najrozšírenejšou drevinou je buk so zastúpením 60%, ďalej jaseň 10%, javory 10%, dub, hrab a brest horský 5%.Z ihličnatých drevín tu rastie smrek so zastúpením 7%, smrekovec a borovica so zastúpením 8%.
V prevažnej miere ide o hospodárske lesy, ktoré sú určené predovšetkým na produkciu dreva, ale majú aj veľmi významnú funkciu vodohospodársku, pretože sú prirodzenou zbernicou podzemných vôd a takmer celá ich výmera sa nachádza v ochranných pásmach vodných zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
Celková výmera pozemkov Urbárskej obce je 460,35 ha, z čoho pripadá na lesy 386,90 ha a ostatné pozemky (lúky, orná pôda, vodné plochy a ostatné plochy ) predstavujú výmeru 73,45 ha.
Okrem vlastných pozemkov Urbárska obec hospodári aj na 9,59 ha prenajatých lesných pozemkov.
Celkovú ťažbu dreva je možné na základe záväzného Programu starostlivosti o lesy na roky 2013 až 2022 vykonávať vo výške 2700 m3 dreva ročne. Skutočná ťažba sa však pohybuje na úrovni okolo 1600 m3 ročne a to najmä s ohľadom na šetrné obhospodarovanie lesov a zabezpečovanie ich poslania ako významnej zložky životného prostredia Dubnice nad Váhom a jej okolia.

Hranice lesov urbáru Dubnica nad Váhom

© VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec

Chránené územia

Z hľadiska ochrany prírody nie sú na lesy Urbárskej obce kladené žiadne významnejšie požiadavky a platí v nich 1.stupeň ochrany prírody.
Napriek tomu, vzhľadom na zachovalosť veľkej časti prirodzených lesov, sa tu vyskytuje celý rad chránených rastlín a živočíchov. Ako príklady možno uviesť ľaliu zlatohlavú, lykovec obyčajný, poniklec prostredný, veternicu lesnú a viacero druhov lesných orchdeí. Z chránených živočíchov sa tu vyskytujú najmä rys ostrovid, medveď hnedý, mačka divá, bocian čierny a niektoré druhy vzácnych sokolov (sokol lastovičiar).
Na pozemkoch Urbárskej obce v lokalite Trsčičie je vyhlásené SÚKROMNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE Chránený areál Langáčske skaly, Okresným úradom Trenčín na základe vyhlášky č.1/2021 zo dňa 16.03.2021 Predmetom ochrany sú biotopy európskeho významu:Lipovo-javorové sutinné lesy s karbonátovými skalnými stenami so štrbinovou vegetáciou Biotopy chránenej rastliny európskeho významu popolavec dlholistý moravský a biotopy chránených rastlín národného významu vstavačovec bazový, vstavač mužský poznačený, vstavač obyčajný, pastavoč hlavatý, hadivka obyčajná ako aj biotop európskeho významu suchomilné travinnobylinné a krovité porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov z čeľade Orchidaceae. V celom území chráneného areálu platí 4.stupeň ochrany prírody podľa §15 zákona č. 543/2002 Z.z..

Hranice Súkromného chráneného územia Langáčske skaly