Informácia o nájmoe pozemkov pod skládku tuhého komunálneho odpadu (TKO) v lokalite Lúštek.

Na základe diskusie na valnom zhromaždení Urbárskej obce (UO), konanom dňa 15.februára 2014, ktorá sa zaoberala nájmom pozemkov pod skládku tuhého komunálneho odpadu (TKO) v lokalite Lúštek podáva výbor UO svojim členom túto informáciu:

1. História vzniku a existencie skládky TKO Lúštek.

Pozemky vo vlastníctve členov UO na časti ktorých leží v súčasnosti skládka TKO Lúštek boli vlastníctvom jej členov do roku 1951, kedy boli tieto na základe zákona č.81/1949 Zb. vyvlastnené a prešli do vlastníctva JRD Dubnica n/Váhom. Jednalo sa o pasienky, ktoré boli v minulosti využívané ako spoločná pastva pre dobytok členov UO. V 50-tych rokoch minulého storočia sa na týchto pozemkoch začala ťažba štrkopieskov, ktorá prebiehala niekoľko rokov a po jej skončení sa pôvodný charakter týchto pozemkov zásadne zmenil v tom, že tu vznikla ťažbová jama na ploche cca 5 hektárov (táto zahrňovala aj pozemky Urbáru Lieskovec a tiež pozemky súkromných osôb), ktorá bola čiastočne zaplavená spodnou vodou.

Do tohto priestoru začali v tejto dobe priemyselné podniky z Dubnice n/V a jej okolia vyvážať stavebný a iný odpad tak, že tento priestor bol postupne úplne zdevastovaný. Navyše, začiatkom 80-tych rokov minulého storočia začalo tento priestor využívať aj mesto Dubnica n/Váhom na vývoz a ukladanie TKO a to bez toho, aby boli vykonané potrebné technické a ekologické opatrenia, ktoré sú pre ukladanie odpadov nevyhnutné. V tomto priestore teda vznikla tzv. „divoká“ skládka odpadov, ktorá ohrozovala životné prostredie v celej nive rieky Váh najmä ohrozením čistoty spodných vôd a ďalšími nepriaznivými vplyvmi na človeka, rastliny a živočíchy žijúce v jej dosahu.

Po zmenách, ktoré nastali po roku 1989 a obnovení činnosti UO v roku 1992 bol otvorený proces reštitúcií t.j. prinavrátenia vlastníctva všetkých pozemkov ich pôvodným vlastníkom a ich dedičom a tento bol na základe reštitučného rozhodnutia Okresného úradu v Ilave č.601/92-R/9 zo dňa 7.5.1997 ukončený a vlastníctvo všetkých pôvodných pozemkov, včítane pozemkov na ktorých v súčasnosti leží skládka, prešlo na súčasných členov UO.

Po nadobudnutí vlastníctva k týmto pozemkom musel výbor UO začať urýchlene konať a najmä s ohľadom na nový zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch zabezpečiť, aby environmentálna záťaž týchto pozemkov bola odstránená, pretože celú zodpovednosť pred zákonom niesli vlastníci uvedených pozemkov a hrozilo, že v prípade nečinnosti bude UO vystavená finančným sankciám. Pre riešenie tejto situácie mal výbor UO tieto možnosti:
•   Predaj pozemkov, ktorý bol však technicky nerealizovateľný vzhľadom na veľký počet vlastníkov a nepriaznivú cenu vyplývajúcu zo zdevastovaného stavu pozemkov.
•   Pozemky na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu a to za cenu nákladov idúcich do miliónov vtedajších korún.
•   Nájsť organizáciu, ktorá sa na komerčnej báze profesionálne zaoberá likvidáciou odpadov, ktorá existujúcu divokú skládku prebuduje na riadenú skládku TKO, ktorá bude splňovať všetky požiadavky zákona o odpadoch a získa na jej prevádzku všetky povolenia potrebné pre túto činnosť a navyše bude za pozemky, využívané na prevádzku skládky platiť nájom.
Výbor UO sa jednoznačne priklonil k tretej alternatíve a pri jej realizácii získal aj plnú podporu mesta Dubnica n/V a ostatných vlastníkov pozemkov v tejto oblasti tak, že pre uvedený účel získal pre spoluprácu Spoločnosť Stredné Považie, a.s. Trenčín, ktorá pripravila všetky projektové podklady, získala povolenie na rekonštrukciu skládky TKO Lúštek a po jej realizácii aj povolenie na jej prevádzkovanie.

Skládka TKO Lúštek je štandardnou skládkou TKO,ktorá je vybavená najmodernejšou technológiou na ukladanie TKO a na monitorovanie jej vplyvov na životné prostredie. Jej budovanie a prevádzka prebiehajú v etapách tak, že I. a II. etapa skládky je už uzavretá a rekultivovaná, III. Etapa skládky je v štádiu dokončovania naplnenia a rekultivácie a zároveň sa pripravuje realizácia IV.etapy.

V zmysle platných predpisov bude skládka jej prevádzkovateľom po uzavretí a rekultivácii monitorovaná po dobu 30 rokov a po uplynutí tejto doby nadobudnú pozemky na ktorých leží štatút bežných pozemkov, ktoré bude možné využiť viacerými spôsobmi – zalesnenie, pestovanie rýchlorastúcich drevín na energetické účely, chov zveri na poľovnícke účely a podobne.

2. Ekonomické vyhodnotenie prenájmu pozemkov pod skládku TKO.

Vzťahy medzi našou UO a prevádzkovateľom skládky boli riešené na základe nájomných zmlúv, ktoré jednak odrážali výmery parciel zabratých pod skládku v danom období a tiež aj situáciu na realitnom trhu od ktorých sa odvíjala výška nájomného.

Prehľad zmlúv, prenajatých výmer a výšky nájomného od roku 2001 je nasledovný:

Zmluva o prenájme z 13.6.2001:

I a II.etapa skládky o celkovej výmere 33 265 m2 pri jednotkovej cene prenájmu 9,50 Sk/m2 ročne (0,31 €/m2 ročne).

Celkový finančný výnos nájmu (roky 2001 až 2006): 316 017,50 Sk (10 489,-€) za rok.

Zmluva o prenájme z 2.1.2006 v znení jej dodatku č.2 z 6.4.2009 a dodatku č.3 z 1.2.2012:

Zmluva riešila pomery, ktoré vznikli uzatvorením a rekultiváciou I. a II.etapy skládky na ploche 18175 m2 a zvýšením nájomného na zostávajúcej výmere pripadajúcej na III.etapu skládky o ploche 16 111 m2 tak, že jeho výška bola stanovená na 0,73 €/m2 ročne ( 21,99 Sk/m2 ročne).Súčasťou zmluvy je povinnosť nájomcu platiť daň z prenajatých pozemkov počas celého obdobia prenájmu a 30 rokov monitorovania skládky.

Celkový finančný výnos nájmu( roky 2006 až 2013): 11 761,- € ( 354 311,- Sk) za rok.

Zmluva o prenájme z 2.1.2006 v znení jej dodatku č.4 z 1.2 .2012 a dodatku č.5 zo 17.6.2013:

Tieto dodatky riešia vzťahy prenajímateľa a nájomcu po období, keď dôjde k uzavretiu a rekultivácii III.etapy skládky (pravdepodobne v 2.polroku 2014) a tiež výmery pozemkov, ktoré budú v prenájme v rámci IV.etapu skládky. Dodatky neobsahujú záležitosti finančného charakteru, ale stanovujú spôsob ich riešenia na základe novej nájomnej zmluvy, ktorá bude podpísaná pred uzavretím III.etapy skládky.

3. Záver:

Riešenie vzťahu medzi UO a Spoločnosťou Stredné Považie možno hodnotiť ako výhodné, keďže došlo k rekonštrukcii skládky na úroveň požadovanú zákonom a znamenalo tiež významný finančný prínos pre hospodárenie našej UO.


Návrat na Web stránky Urbáru