Informácie pre návštevníkov lesov Urbáru Dubnica nad Váhom

Turistické a rekreačné možnosti v lesoch Urbárskej obce

Lesy Urbárskej obce sú vzhľadom na svoju pestrosť a pôsobivé scenérie vyhľadávaným cieľom peších turistov, cykloturistov a v zimnom období aj bežkárov. Vzhľadom na svoju polohu na okraji Strážovských vrchov predstavujú však iba tranzitné územie na putovaniach do ich centra, kde sú možnosti pre tieto aktivity atraktívnejšie. Uplatňujú sa preto predovšetkým ako cieľ krátkodobých výletov do prírody pre miestnych obyvateľov a predstavujú prirodzené zázemie pre rekreačné a športové aktivity najmä obyvateľov Dubnice n/V, Novej Dubnice a Trenčianskych Teplíc. Pre pohyb turistov tu slúžia vyznačené turistické chodníky a cyklotrasy a pre zimný pohyb na lyžiach je veľmi obľúbená trasa po lesnej ceste z Dubnice n/V cez Langáč k Siranovi a ďalej na Kopanicu a lesnou cestou ponad Lieskovskú dolinu a Holú horu späť do Dubnice n/V.

Pravidlá pre využívanie lesov pre turistické a rekreačné účely

V zmysle platných právnych predpisov (Zákon č.326/2005 Z.z o lesoch, zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) má každý právo vstupovať do lesov. Musí však pritom chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a záujmy vlastníka lesov a musí tiež rešpektovať pokyny ich vlastníka, člena lesnej stráže, stráže ochrany prírody a orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátnej správy ochrany prírody.
Prvoradá zodpovednosť za stav lesov spočíva na pleciach ich vlastníkov, ktorí majú celý rad povinností zabezpečujúcich, aby lesy z dlhodobého hľadiska plnili svoje poslanie ako zdroj drevnej suroviny, ale aj významný zdroj úžitkov, ktoré poskytujú celej verejnosti formou rekreácie, športu a ochrany významných biotopov.
Veľmi významný podiel zodpovednosti za to, aby lesy boli stále čisté, krásne a poskytovali svojim návštevníkom silný estetický zážitok majú však aj ich návštevníci, ktorí sa musia v lese vyvarovať činností, ktoré by ich mohli poškodiť.

Prosíme preto návštevníkov našich lesov, aby dodržiavali tieto základné zásady:

     
  • Nezakladajte v lese otvorené ohne a nevypaľujte porasty bylín, krov a stromov. Takáto činnosť by mohla najmä v období dlhodobého sucha les úplne zničiť požiarom.
  • Vjazd do lesa motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou je zakázaný a výnimku z tohto zákazu môže povoliť v odôvodnených prípadoch Urbárska obec. Je nutné zdôrazniť, že každé porušenie tohto zákazu je kvalifikované ako trestný čin a môže byť postihované v zmysle Trestného zákona až trestom odňatia slobody.
  • Nevstupujte v záujme vlastnej bezpečnosti do priestorov, kde prebieha ťažba dreva a jeho sústreďovanie.
  • Nerušte v lese ticho a pokoj. Pamätajte, že v lese ste iba hosť a jeho skutoční obyvatelia si takúto ohľaduplnosť zaslúžia. Táboriť v lese bez súhlasu Urbárskej obce nie je možné.
  • Neznečisťujte les odpadmi. Ak ste vyniesli do vrchov plnú konzervu, či fľašu s nápojom, nemôže byť pre Vás problém prázdnu ju zniesť do doliny a uložiť do nádoby na odpad!
  •  
  • Nepúšťajte v lese voľne psov a iné domáce zvieratá, ktoré by mohli lesu, alebo jeho obyvateľom spôsobiť ujmu.
  • V záujme svojej bezpečnosti a ochrany prírody na jazdu bicyklom v lese používajte iba vyznačené a udržiavané cyklotrasy.